Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Alle diensten, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.
2. Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot werkzaamheden accepteert de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.
3. Alle communicatiemiddelen zoals e-mail, facebook, skype, sms, … mogen worden gebruikt om bestellingen en afspraken vast te leggen en op een rechtsgeldige manier te laten gelden indien nodig.
4. De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur zelf. De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwd. 
5. Alle offertes van FULL VISION STUDIO zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
6. Indien het verschuldigde bedrag op de vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van €75,00 op het openstaande bedrag. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkel factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
7. Bij niet betaling of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft FULL VISION STUDIO het recht verbod op te leggen op het gebruik van dit product. Dit verbod kan geen enkele schadevergoeding doen ontstaan.
8. Verzendkosten zijn steeds ten laste van de klant en zullen niet in de offerte worden opgenomen. Deze zullen rechtstreeks op de factuur geplaatst worden. 
9. De cliënt kan een opdracht kosteloos annuleren tot 30 dagen voor de afspraak. 
Annuleren tussen 30 dagen en 20 dagen voor tijdstip van de opdracht is 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
Annuleren tussen 20 dagen en 10 dagen voor tijdstip van de opdracht is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
Annulering binnen de 10 dagen voor tijdstip van de opdracht is 100% verschuldigd. 
10. Alle klachten betreffende afgeleverde producten dienen per aangetekend schrijven, binnen de 5 werkdagen, ter kennis worden gebracht aan FULL VISION STUDIO
11. Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt.
12. Opnames die plaatsvinden op een feestdag (6.00 u - 22.00 u) of 's nacht (22.00 u - 6.00 u) zullen tegen het dubbele uurtarief worden aangerekend.
13. Bij producties tot €500 vindt facturatie achteraf plaats.
Bij producties boven de €500 wordt gestart na het betalen van een voorschot ter grootte van 40% van het offertebedrag, tenzij anders overeengekomen.
14. Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden, omwille van technische redenen, ziekte videograaf, … kan de cliënt hier geen schadevergoeding voor eisen.
15. Eindpakketten worden verzonden na betaling van de factuur.
16. De leveringstermijnen van een product worden opgegeven als aanwijzing en zijn niet bindend. Een eventuele vertraging zal geen prijsverlaging met zich meebrengen. De cliënt kan ook geen schadevergoeding eisen.
17. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van FULL VISION STUDIO. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt FULL VISION STUDIO de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Een productie van FULL VISION STUDIO mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker. 
18. Afgeleverde producten mogen door FULL VISION STUDIO gebruikt worden voor het portfolio, website en voor andere commerciële doeleinden van FULL VISION STUDIO. Tenzij anders overeengekomen.
19. FULL VISION STUDIO mag ten allen tijde zijn naam en logo vermelden op het einde van iedere videoproductie.
20. Behind the scenes video’s die wij op eigen initiatief maken tijdens de opnames van een andere video zullen worden gebruikt ter promotie van FULL VISION STUDIO. Deze zullen wij zelf uploaden op ons eigen kanaal nadat de officiële video online is geplaatst of vertoond is op tv, bioscoop, … .
21. Per km rekenen wij €0,50/km verplaatsingskosten aan, dit zal rechtstreeks op de factuur verschijnen.
22. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan het eindfactuur. Tenzij anders overeengekomen.
23. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de voorwaarden te bekijken via http://www.fullvisionstudio.be/algemene-voorwaarden.html

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, bedrijf, btw-nummer, telefoonnummer, e-mailadres) worden door Full Vision Studio (Janssens, Stijn NP)  verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op hello@fullvisionstudio.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Full Vision Studio met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Full Vision Studio kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Full Vision Studio is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Full Vision Studio is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Full Vision Studio. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Full Vision Studio. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu